مشکل اين نوزادان، دريافت اکسيژن است. به عبارتي بايد از چشم‌هاي نوزادي که پس از تولد اکسيژن دريافت مي‌کند، بيشتر از ساير نوزادان مراقبت شود اما اگر نوزادي هر چند نارس با هر وزني پس از تولد نياز به...