درمان بالینی پاركینسون با گیاه كندر در كشور

درمان بالینی پاركینسون با بررسی تاثیر گذار كندر روی سلولهای بنیادی به سلولهای دوپامین ساز موش توسط محققان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری بررسی...