جام جم آنلاين: دانشمندان با استفاده از انتشار نوري با شدت نور يک لامپ يک ميليون واتي قادر به رديابي بيماري پارکينسون در مراحل ابتدايي آن خواهند بود.
به گزارش مهر، گروهي از دانشمندان دانشگاه کيل در...