موارد مصرف‌: اين‌ دارو به‌ تنهايي‌ (درمراحل‌ اوليه‌ بيماري‌) و به‌ صورت‌ كمكي‌همراه‌ لوودوپا جهت‌ درمان‌ بيماري‌پاركينسون‌ يا علايم‌ آن‌ به‌كار مي‌رود.مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با مهار...