من پسري 14 ساله هستم و هنوز نه ريش و سبيل در آورده ام نه صدايم كلفت شده و نه هيچ چيز ديگري

تا 9 سالگي مقداري ريش در اوردم ولي بعد از آن يك روز از دوچرخه افتادم و قسمت بالاي كيسه بيضه ام شروع به...