سلام من و همسرم ازمایش دادیم وهمسرم مینور بتا تشخیص داده شد اما برایمن الفا یا بتا بودن تشخیص داده نشد داده های ازمایش من :
mcv 67.6
mch 20.6
rbc 5.76
hba2 2.1
hbf 0.9
hba 97
در مان اهن به...