نگاه متخصص پوست و مو/ دكتر حسين طباطبايي/استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
اگر آلرژي داريد لباس تنگ نپوشيد
...