بابونه بجنوردي در درمان زخم معده و ورم معده موثر است

ايسنا: مسوول ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي مركز سيساب...