نمك زياد و ورزش كم،‌ افزايش خطر زوال شناختي

Medical News Today: افراد مسن كه زندگي بي‌تحركي دارند و در رژيم غذايي...