تنفس سریع عبارت است از تنفس با سرعت زیاد به آن حد که میزان دی اکسیدکربن موجود در خون کاهش یابد و نتیجتاً تعادل...