يك استاد دانشگاه هاروارد:
سن مهمترين عامل مرتبط با آلزايمر است
آلزايمر منشا ژنتيكي ندارد


يك استاد...