اصولا همه آقایان و خانم ها، وقتی می خواهند از لحاظ فیزیکی زیبا باشند، فقط به ظاهرشان توجه می کنند. آنها دائم...