سلام با اینکه فکر میکنم نفس کشیدن باید غیر ارادی باشه ولی من وقتی بهش فکر نمیکنم باور کنیین یادم میره نفس بکشم...