افراد طبیعی در زمان استراحت از تنفس خود آگاهی ندارند و در صورت آگاهی از تنفس طی فعالیت های خفیف تا متوسط , این...