اينكه صرفا خربزه باعث از بين رفتن سنگ‌ شود، درست نيست. معمولا هر نوع ماده غذايي‌اي كه بخش اعظم آن از آب تشكيل...