قطعا مشكلي وجود دارد. بايد آزمايش‌ها را ادامه دهيد. گاهي ممكن است انجام آزمايش‌هاي كوروموزمي نياز باشد....