دختري 3 ساله دارم كه جهت تست بينايي اورا نزد يكي از بهترين چشم پزشك هاي شهرمان بردم . دكتر بعد از ريختن قطره...