دختري 17 ساله دارم که غالبا به کمک دارو پريود مي‌شد. اکنون يک سال است که پريود نشده است. آزمايش‌ها چيز خاصي را...