من 60 ساله هستم و هنگام دم و بازدم، خس‌خس دارم

جنس: زن