به پزشک متخصص مغز و اعصاب
نگران نباشید حالات شما بیشتر به استرس ربط دارد