چند احتمال براي علايم ذکر شده وجود دارد ولي با توجه به شرح حال مختصري كه اين خانم از وضعيت خود ارايه داده‌اند...