غذاهاي ارگانيک مغذي ترند؟

بسياري از بيماران‌مان (و بعضي از همکاران) پول زيادي براي غذاهاي «ارگانيک» خرج مي‌کنند. دو علت اين رفتار، عدم استفاده از حشره‌کش و ساير مواد شيميايي براي غذاهاي ارگانيک و...