بارداری تاثیری در افزایش حملات بیماری ام.اس ندارد

بارداری تاثیری در افزایش حملات بیماری ام.اس ندارد و دلیل اصلی افزایش این حملات استرس‌ها و افسردگی‌های پس از دوره زایمان است. دانش پزشکی تاکنون...