سلامتيران: يافته‌هاي دانشمندان دانشگاه وندربيلت آمريكا نشان مي‌دهد، كودكاني كه لكنت زبان دارند نسبت به ساير كودكان كمتر قادر به كنترل رفتار و عواطفشان هستند.

به گزارش يونايتدپرس اينترنشنال، اين...