باسلام . من 25 سال سن دارم و حدود 10 هفتگی خونریزی شدید داشتم که منجر به سقط شد. ازمایش اسپرموگرام شوهرم به شرح زیر است:
color:gray-white
viscosity:normal
ph:8
volume:2
sperm count:132 mil/ml...