علائمي كه گفتيد همگي از علائم مهم رشد بيش از حد لوزه سوم هستند و بر نياز به درمان بيمار تاكيد مي‌كنند. اگر كودك...