سلام

دختري 24ساله هستم. چندسال است شب‌ها هنگام خواب گلويم مي‌گيرد و خلط دارد. صبح‌ها هم اين حالت را دارم. آيا...