یک متخصص بهداشت باروری:

هیچ روش قطعی برای تعیین صددرصدی جنسیت جنین وجود ندارد


یک متخصص بهداشت باروری با...