گفت?وگو با دکتر ملک منصور اقصي متخصص زنان و زايمان درباره احتمال تعيين جنسيت جنين
دختر مي خواهيد يا پسر؟
...