اولين نوزادان انگليسي كه در دوره جنيني روي آنان يك آزمايش جديد تشخيص بيماري انجام شده بود، به دنيا آمدند.
...