شاید مشکلات غیرچشمی باعث درد شده باشد پیشنهاد میکنم جهت بررسی سینوسها به متخصص گوش وحلق وبینی مراجعه نمایید