بسياري از اين دردها، دردهاي سايكوتروماتيك است. يعني درد چشمي نيست بلكه درد مربوط به مناطق ديگري است كه در چشم احساس مي‌شود؛ مثلا گاهي فردي ميگرن دارد و چشم‌هايش درد مي‌گيرد كه به اين دردها «ميگرن...