پدر بزرگ من از قرص لوودپا استفاده میکنه!ولی به نظر میرسه که موثر نیست