پرتو درماني هاي پزشكي بر توانايي هاي يادگيري، خواندن و هوش كودكان تأثير منفي مي گذارد.
دكتر ارمغان فرد...