مطالعه اي كه بر روي 300 نفر انجام گرفت نشان داد، استفاده زياد از تلفن همراه باعث كاهش فعاليت مغز و رفتارهاي نامتعادل مي شود.
به گزارش سلامت نيوزبه نقل از پايگاه خبري شين هوآ؛ مطالعه اي كه در...