همسرم باردار است حدود چند روز است كنار لب او قرمز رنگ شده و پوست پوست مي شود مانند خشكي مي باشد.آيا اين مرتبط با بارداري است و يا بيماري پوستي است؟