مقدار طبیعی tsh خانم های باردار

سه ماهه اول: 0.24 - 2.99
سه ماهه دوم : .0/46 تا 2.95
سه ماهه سوم :0/43 - 2.78

مسلما بالا بودن tsh مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که یکی از آنها مشکلات بینائی کودک...