هم تلفن همراه و هم بعضی دیگر از وسائلی که در همون حد و اندازه هستند و کاربرد های مشابهی دارند از خودشون تشعشعاتی تولید می کنند و لی ثابت نشده که تاثیری روی قلب داشته باشند.مگر در شرایطی که نوار قلب...