زنان باردار و كودكان شيرخوار از آب مناطقي كه نيترات آن بالاست، استفاده نكنند


جوشاندن آب، نمي‌تواند نيترات را كنترل كند

وزير بهداشت به زنان باردار و كودكان شيرخوار توصيه كرد كه از آب مناطقي...