بر اساس يافته‌هاي حاصل از يک مطالعه، نوع شخصيت از عوامل تاثيرگذار بر وزن بدن است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا از خوزستان، هر اندازه که افراد به صورت تکانشي، از روى انگيزه آنى و بدون فکر...