من براي اولين بار است كه بچه‌دار شده‌ام. احساس مي‌كنم كه وقتي به كودكم شير مي‌دهم به اندازه كافي سير نمي‌شود. آيا ممكن است مشكل در شيردادن من باشد؟‌