عوامل متعددي مي‌توانند باعث ايجاد دل‌درد در کودکان شوند. بايد بررسي شود دل‌درد كودك چه زماني رخ مي‌دهد. وقتي صبح از خواب برمي‌خيزد، دل‌درد دارد يا وقتي غذا مي‌خورد. يكي از دلايل دل‌درد کودکان حساسيت...