بسياري از خانم‌هاي جوان در اولين دفعه بچه‌دار شدن براي انجام صحيح وظايف خود مشكل دارند اما معمولا بچه‌ها به‌طور ذاتي اين توانايي را دارند كه به‌طور مثال در مورد شيرخوردن بسياري از نيازهاي خود را...