● شما که دارای اضافه وزن هستید، چه نوع لباسی را باید بپوشید

طراحان فشن، کم کم دریافته اند که همه افراد تنها در دو سایزخاص (یا حتی ده سایز) محدود نمی شوند. زنانی که دارای اضافه وزن هستند، سرانجام...