تحقيقات جديدي كه اداره امنيت هسته‌اي و تشعشعات (‪ (stuk‬فنلاند در مورد تاثير تشعشع تلفن همراه بر پوست انسان انجام داده است، نتايج ساير تحقيقات را كه بيانگر واكنش بافت زنده انسان به تشعشعات تلفن همراه...