بر اساس نتايج تحقيق دانشمندان و محققان موسسه ملي خواب و بيداري فرانسه، كيفيت خواب و خواب ديدن با افزايش سن انسان تغيير مي‌كند. در حقيقت چرخه خواب و روياها تغيير مي‌كند و تعداد خواب ديدن‌ها كاهش...