یکی از مهمترین دلایل اینکه کودکان در کنار شیشه, دیگر رغبت زیادی برای خوردن پستان مادران خود نشان نمیدهند در این نهفته است که:

1- شیر از شیشه بر عکس پستان مادر در همان اولین مکیدن وارد دهان کودک...