اگر در حد خشک شدن و پوسته پوسته شدن باشه... مسئله شایعی در بارداری هست و و همان کارهائی که در غیر زمان بارداری باید انجام بشه در اینحالت هم باید انجام میشه
لب‌هاي خشك و ترك خورده...