اصولا همه آقایان و خانم ها، وقتی می خواهند از لحاظ فیزیکی زیبا باشند، فقط به ظاهرشان توجه می کنند. آنها دائم نگران ظاهرشان هستند؛ به خصوص وقتی با فرد خاصی قرار ملاقات دارند! خانم ها بیشتر به چهره شان...