با سلام در ماه چهارم بارداری هستم اما دچار ضعف شدیدی در ناحیه پاها میشوم البته شب هنگام و زمان خواب . به حدی که دو الی سه ساعت از خواب شبانه ام کاسته شده و احساس میکنم که هر دو پایم قطع شده . خیلی...